Všeobecné obchodní podmínky

dále jen „VOP

 

I. Základní ustanovení

 • Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy.
 • Aplikace: webová aplikace vytvořená a spravovaná Provozovatelem pro online správu seznamu hostů při organizování akcí. Přes aplikaci je možné posílat pozvánky, vstupenky, vytvářet registrační stránky, na místě akce provádět check-in. Aplikace je umístěna na doméně www.attendu.com.
 • Provozovatel: Attendu s.r.o., IČ: 24721123, se sídlem Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
 • Uživatel: spotřebitel nebo podnikatel.
 • Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s provozovatelem nebo s ním jinak jedná. Právní vztahy provozovatele se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými právními předpisy o spotřebitelských smlouvách a o ochraně spotřebitele v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
 • Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
 • Adresa: vytvořená/přidělená Provozovatelem Uživateli.
 • Uživatel podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP.

 

II. Informace před uzavřením smlouvy

 • Provozovatel informuje Uživatele, že
  • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Uživatele, Poskytovatel si neúčtuje žádné další poplatky);
  • požaduje úhradu ceny služeb na základě faktury vystavené elektronicky Provozovatelem, jejíž splatnost činí 14 dnů ode dne doručení Uživateli;
  • ceny služeb Basic, Professional a Enterprise jsou uváděny v ceníku služeb bez DPH; ceny služeb Ročního plánu jsou ujednány individuálně na základě e-mailové objednávky;
  • v případě, že je Uživatel spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), uzavřel-li smlouvu pomocí prostředků komunikace na dálku, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne objednání služby, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Provozovatele;
  • Uživatel – spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
   • o poskytování služeb, které Poskytovatel splnil s předchozím výslovným souhlasem Uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
   • o dodávce služeb, které byly upraveny podle přání Uživatele nebo pro jeho osobu;
  • Uživatel – spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

 

III. Uzavření smlouvy

 • Smlouvu na služby může Uživatel uzavřít tak, že si Uživatel vytvoří uživatelský účet prostřednictvím kontaktního e-mailu Provozovatele. Provozovatel vytvoří pracovní prostředí, které je vždy na doméně attendu.com, každý Uživatel si volí doménu, kterou zašle Provozovateli do emailu, kdy následně Provozovatel zašle Uživateli zvací email do pracovního prostředí. Následně se Uživatel registruje (tvorba účtu).
 • Uživatel si po registraci objedná příslušný balíček služeb.
 • Provozovatel vystaví daňový doklad (fakturu) v elektronické podobě a zašle ji e-mailem Uživateli k úhradě.
 • Objednaný balíček služeb může Uživatel využívat ihned po jeho objednání.
 • U balíčku služeb Roční plán nejprve Uživatel kontaktuje Provozovatele prostřednictvím kontaktního e-mailu Provozovatele se specifikací požadavků na akci/akce, resp. rozsah služeb. Provozovatel aplikace zašle Uživateli cenovou nabídku. Uživatel prostřednictvím e-mailu potvrdí parametry služeb a akceptuje cenovou nabídku; tím je uzavřena smlouva mezi Provozovatelem aplikace a uživatelem na balíček služeb Roční plán.
 • V rámci objednaného balíčku služeb může Uživatel kdykoliv za trvání smluvního vztahu písemně požádat Provozovatele aplikace o pomoc při nastavení služeb, o ukázku užívání jednotlivých funkcí Aplikace apod. Uživatel bere na vědomí, že v takovém případě bude mít Provozovatel v nezbytném rozsahu přístup do účtu Uživatele a tím i k osobním údajům subjektu údajů nahraných Uživatelem do jeho účtu. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že za účelem pomoci při nastavení balíčku služeb, ukázce užívání jednotlivých funkcí Aplikace apod. vyžádané Uživatelem může Provozovatel nahlížet do osobních údajů subjektu údajů nahraných Uživatelem do jeho účtu a tyto osobní údaje pro tyto účely používat.
 • Uzavřenou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.
 • Uzavřená smlouva je Provozovatelem archivována po dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
 • Smlouvou se Provozovatel zavazuje, že Uživateli poskytne objednaný balíček služeb a umožní mu balíček služeb v Aplikaci využívat; Uživatel se zavazuje, že zaplatí Provozovateli cenu objednaného balíčku služeb.
 • Prodávající si vyhrazuje právo deaktivovat poskytnuté služby v případě, že Uživatel neuhradí cenu služeb řádně a včas.

 

IV. Druhy služeb

 • Jednorázové služby (1 služba = 1 akce)
  • Dělí se na balíčky služeb Basic, Professional a Enterprise.
  • Služby si Uživatel objednává přímo z pracovního prostředí, kde se Uživateli zobrazí celková cena balíčku služeb.
  • Maximální počet hostů akce je vždy po 100 hostech.
  • Je možné najednou objednat více balíčku služeb (např. 3x Professional pro 300 hostů).
  • Na základě objednaného balíčku služeb může Uživatel vytvořit akci.
  • Podmínkou pro objednání balíčku služeb je, že Uživatel musí mít vyplněné v pracovním prostředí fakturační údaje
 • Měsíční plán (Uživatel si volí úroveň služeb a maximální počet hostů na jednu akci)
  • Balíček služeb Měsíční plán je sjednáván individuálně.
  • Balíček služeb se vždy vztahuje k 1 pracovnímu prostředí a maximálnímu počtu 10 správců akcí.
  • Za každého dalšího správce akcí se cena zvyšuje o 1% celkové ceny Měsíčního plánu.
  • Uživatel si stanoví, jaký druh služeb bude mít po dobu platnosti Měsíčního plánu (Basic, Professional, Enterprise). Zároveň si Uživatel volí maximální počet hostů na seznamu po dobu platnosti Měsíčního plánu.
  • Uživatel má možnost po sjednanou dobu vytvářet neomezený počet akcí, které jsou vždy v rozsahu objednaného druhu služeb a s maximálním objednaným počtem hostů.
  • Uživatel nemá možnost založit akci, která započne po konci doby Měsíčního plánu.
  • Úhrada ceny balíčku Měsíčního plánu proběhne v pravidelných měsíčních splátkách na základě faktur vystavených Provozovatelem.
  • Balíček Měsíčního plánu bude Provozovatelem aktivován po úhradě první vystavené faktury.
  • Pokud chce Uživatel v průběhu Měsíčního plánu navýšit počet hostů u jedné akce, doplatí Uživatel jen za počet hostů nad úroveň objednaného druhu služeb, přičemž musí toto zvýšení počtu hostů objednat u Poskytovatele předem na support@attendu.com.
  • Uživatel je oprávněn smlouvu na Měsíční plán vypovědět, a to písemnou výpovědí doručenou Provozovateli. Výpovědní doba činí 1 měsíc.
 • Roční plán (Uživatel si volí úroveň služeb a maximální počet hostů na jednu akci)
  • Balíček služeb Roční plán je sjednáván individuálně.
  • Balíček služeb se vždy vztahuje k 1 pracovnímu prostředí a maximálnímu počtu 10 správců akcí.
  • Za každého dalšího správce akcí se cena zvyšuje o 1% celkové ceny Ročního plánu.
  • Uživatel si stanoví, jaký druh služeb bude mít po dobu 1 roku (Basic, Professional, Enterprise). Zároveň si Uživatel volí maximální počet hostů na seznamu po dobu platnosti Ročního plánu.
  • Uživatel má možnost po dobu 1 roku vytvářet neomezený počet akcí, které jsou vždy v rozsahu objednaného druhu služeb a s maximálním objednaným počtem hostů.
  • Uživatel nemá možnost založit akci, která započne po konci doby Ročního plánu.
  • Úhrada ceny balíčku Ročního plánu je možná pouze najednou dopředu na základě faktury vystavené Provozovatelem před aktivací služby.
  • Balíček Ročního plánu bude Provozovatelem aktivován po úhradě ceny balíčku.
  • Pokud chce Uživatel v průběhu Ročního plánu navýšit počet hostů u jedné akce, doplatí Uživatel jen za počet hostů nad úroveň objednaného druhu služeb, přičemž musí toto zvýšení počtu hostů objednat u Poskytovatele předem na support@attendu.com.

 

V. Podpora

 • Podpora probíhá přes email support@attendu.com v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9:00 do 18:00 hodin středoevropského času.
 • Uživatelé balíčku služeb Enterprise jsou obsluhováni prioritně.
 • Uživatel může u Poskytovatele objednat prioritní podpora pro akci, a to za příplatek.

 

VI. Ukončení smlouvy

 • S ohledem na skutečnost, že Uživatel – spotřebitel požaduje, aby Provozovatel začal plnit své povinnosti dle smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, zavazuje se Uživatel uhradit Provozovateli cenu služeb, i když Uživatel – spotřebitel od smlouvy odstoupí.
 • Uživatel, který není spotřebitelem, nemůže od smlouvy bezdůvodně odstoupit.
 • Každý Uživatel nebo Provozovatel může od smlouvy odstoupit jen za podmínek uvedených v právních předpisech.
 • Provozovatel může od smlouvy odstoupit v případě, že se Uživatel ocitne v prodlení s úhradou ceny objednaných služeb, či její části, nebo že Uživatel poruší smlouvu či tyto VOP. V případě, že se Uživatel ocitne v prodlení s úhradou ceny objednaných služeb, či její části, je Provozovatel oprávněn poskytování služeb přerušit/zastavit, tedy znemožnit Uživateli využívání služeb, a to až do doby plné úhrady dlužných částek.
 • V případě, že Provozovatel zjistí, že Uživatel jedná v rozporu s čl. VII odstavcem 7.2. a/nebo 7.5. těchto VOP, je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže Uživatel před předchozí upozornění nezjedná nápravu v přiměřené době. V případě balíčku služeb Roční plán je Poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže Uživatel jedná v rozporu s odstavcem 7.2. těchto VOP alespoň 3x a nezjedná nápravu v přiměřené době.
 • V případě odstoupení od smlouvy ze strany Provozovatele, má Provozovatel nárok na smluvní pokutu ve výši ceny objednaných služeb. Poskytovatel je oprávněn již uhrazenou cenu služeb započítat na smluvní pokutu.

 

VII. Práva a povinnosti

 • Provozovatel nenese odpovědnost za výpadky provozu serveru technického charakteru způsobené bez zavinění Provozovatele. Provozovatel je však povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném termínu zajistil znovu zprovoznění služeb. V případě, že výpadek bude delší než čtyři (4) hodiny, bude Provozovatel informovat Uživatele prostřednictvím e-mailu.
 • Uživatel není oprávněn:
  • využívat nekvalitní databázi a mít podíl neexistujících e-mailových adres vyšší 50 kontaktů/akce,
  • využívat databázi bez platného právního titulu (např. 100% doložitelného souhlasu subjektů údajů),
  • posílat sdělení, která jsou označována za spam v míře nad 4 kontakty/akce.
 • V případě, že Provozovatel zjistí, že Uživatel jedná v rozporu s odstavcem 7.2. těchto VOP, je oprávněn upozornit Uživatele a vyzvat jej k nápravě v přiměřené době. Zároveň je oprávněn poskytování služeb přerušit.
 • Poskytovatel nenese dále odpovědnost za
  • včasné aktualizace Aplikace;
  • používání Aplikace Uživatelem a užívání služeb nebo nemožnosti je používat;
  • na pořízení náhradních služeb;
  • neoprávněný přístup k přenosům nebo datům Uživatele nebo jejich pozměňování;
  • prohlášení nebo chování jakékoli třetí strany v rámci plnění služeb;
  • škody, které vzniknou Uživateli nesprávným či nevhodným užitím Aplikace a služeb Uživatelem, zejména užitím v rozporu s parametry Aplikace, služeb a v rozporu s těmito VOP.
 • Uživatel se zavazuje, že v rámci využívání služeb nebude uveřejňovat texty, obrázky či videa, které zejména:
  • porušují autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce, obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslová,
  • podněcují k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobí národ, etnické skupiny, rasy a přesvědčení,
  • podporují nebo propagují hnutí prokazatelně směřující k potlačení práv a svobod člověka,
  • podněcují k trestnému činu, k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené zákonem, nebo schvalují trestný čin,
  • zobrazující týrání zvířete,
  • obsahují pornografická díla zobrazující dítě, styk se zvířetem nebo v nichž se projevuje násilí či neúcta k člověku,
  • obsahují nepravdivý údaj o jiné osobě, způsobilý značnou měrou ohrozit její vážnost, dobré jméno nebo pověst, poškodit ji v zaměstnání, narušit její rodinné vztahy nebo způsobit jí jinou vážnou újmu,
  • porušují zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti či porušují nebo ohrožují obchodní tajemství třetí osoby,
  • obsahují dílo jiného autora bez uvedení původního autora či zdroje.
 • Uživatel se zavazuje, že Poskytovateli nahradí veškeré újmy, které by Poskytovateli vznikly jednáním Uživatele v rozporu se smlouvou a těmito VOP.
 • Uzavření smlouvy není poskytnutím licence na Aplikaci ve smyslu 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uživatel není oprávněn zejména
  • Aplikaci kopírovat, šířit, oddělovat její části anebo vytvářet od Aplikace odvozená díla;
  • Aplikaci prodat, sublicencovat, pronajmout anebo pronajmout si, vypůjčit si ji anebo používat na poskytování komerčních služeb;
  • Aplikaci zpětně analyzovat, dekompilovat, převádět do zdrojového kódu anebo se jiným způsobem pokusit získat zdrojový kód Aplikace.
 • Uživatel souhlasí s tím, že budete používat Aplikaci jen způsobem, který je v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu s platnými omezeními vyplývajícími z autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví.
 • Uživatel se zavazuje, že budete Aplikaci a služby používat pouze způsobem, který neomezuje přístup k těmto službám pro ostatní uživatele.

 

VIII. Ochrana osobních údajů

 • Poskytovatel je dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 správce osobních údajů Uživatele.
 • Právním základem pro zpracování je plnění smlouvy a účelem zpracování je poskytování služeb podle smlouvy.
 • Příjemci osobních údajů:
  • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány).
  • Poskytovatelé právních, účetních a daňových služeb.
  • Další příjemci dle potřeb a pokynů Uživatele.
 • Doba zpracování osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 • Práva Uživatele
  • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že Uživatel má právo od Poskytovatele získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Uživatel má také právo, aby Poskytovatel bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má Uživatel právo kdykoli doplnit.
  • Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost Poskytovatele zlikvidovat osobní údaje, které o Uživateli zpracovává, avšak pokud jsou splněny podmínky pro jejich likvidaci a Uživatel o to požádá.
  • Právo na omezení znamená, že Uživatel má právo, aby Poskytovatel v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Poskytovatele, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má Uživatel právo kdykoli vznést námitku.
  • Právo na přenositelnost údajů dává Uživateli možnost získat osobní údaje, které Poskytovateli poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s Uživatelem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
 • V případě, že bude Uživatel jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděném Poskytovatelem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

IX. Závěrečná ujednání

 • Ostatní vztahy neupravené ve smlouvě a/nebo těmito VOP se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 9. 2023 a ruší předchozí znění VOP.
 • Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.